Токио, Ёкохама орчмын япон хэлний сургууль, мэргэжлийн коллежид суралцахыг хүсвэл Гадаад хэл, бизнесийн коллежийг сонгоорой
募集要項 Admissions

Бизнесийн япон хэлний тэнхим(Элсэлтийн удирдамж)

Бизнесийняпонхэлнийтэнхимдэлсэнорохыгхүсэгчидэдзориулсантанилцуулга

ХилийнчанадаасхүсэлтгаргагчболонЯпонулсадоршинсуужбуйяпонхэлнийсургуульдсуралцагчнарынбүртгэлньөөручраасанхаарнауу.

Бизнесийняпонхэлнийтэнхим (Мэргэшсэнхөтөлбөр 2 жилийнсургалт)

Тавигдахшаардлага

 • Японэсвэлөөрийнулсдаа 12 жилийнболовсролэзэмшсэнбайх.
 • Дараахаас аль нэг нөхцөлийг хангасан байх.
  • ЯпонхэлнийтүвшинтогтоохшалгалтынN2 эсвэл хуучны 2 зэрэгттэнцсэнбайх
  • Япон дахь япон хэлний боловсролын байгууллагын 1 жилээс дээш хугацаат курст 6 сараас дээш хугацаатай суралцсан байх. (Хичээлийн ирц 85 хувиас дээш)

Бүрдүүлэх бичиг баримт

 • Хувийнанкет(Сургуулийнтусгаймаягт)
 • Батландаагчийнамлалынбичиг, санхүүгийнбатландаахбичиг, зөвшөөрлийнбичиг (Сургуулийнтусгаймаягт)
 • Өөрийн улсад хамгийн сүүлд төгссөн сургуулийн диплом, адестат, дүнгийн хүснэгт
 • Японулсдахьяпонхэлнийболовсролынбайгууллагынтодорхойлолт(※1)
 • Цээжзураг 6 хувь, (4х3 см) 1 хувийг анкет дээр наах
 • ЯпонхэлнийтүвшинтогтоохшалгалтынN2 эсвэл хуучны 2 зэрэгт тэнцсэнсертификатынхуулбар(※2)
 • Тодорхойлохбичиг (Сургуулийнтусгаймаягт)
 • Гадаад паспорт (зурагтай хэсэг, Япон улсын хилээр нэвтэрсэн тамгатай хуудас )
 • Оршинсуухүнэмлэхнийхуулбар(※3)
 • Санхүүгийнбатландаагчийндансныүлдэгдэлийнтодорхойлолт
 • Санхүүгийнбатландаагчийнажлынгазрынтодорхойлолт
 • Элсэхийгхүсэгч, санхүүгийнбатландаагчхоорондын төрөл садангийнхамаарлынбичиг
 • Бусад(※4)

※1Зөвхөняпонхэлнийболовсролынбайгууллагынсурагч, эсвэлтөгсөгч. Дүн, ирцийнтодорхойлолт, төгссөнгэрчилгээ

※2Хилийн чанадаас тус сургууль руу элсэн орох гэж буй тохиолдолд шаардлагатай.

※3Япон улсад оршин суудаг тохиолдолд

※4Улс орон, бүснутагэсвэлирүүлэхбаримтбичгийнагуулгаасхамаараннэмэлтматериалшаардагдахтохиолдолбайдаг.

Элсэнорохүеболонөргөдөлхүлээнаваххугацаа

Элсэнорохөдөр Өргөдөл хүлээн авах хугацаа
(Оюутны виз мэдүүлэх хүн)※1
Өргөдөл хүлээн авах хугацаа
(Япон улсад амьдран суугч)
2022 оны 4 дугаарсарын 8 өдөр 2021 оны 8 дугаар сарын 1 өдрөөс 2022 оны 1 дүгээр сарын 31 өдөр 2021 оны 8 дугаар сарын 1 өдрөөс 2022 оны 3 дугаар сарын сүүл хүртэл

※1Дээрх заасан хугацаа хэтэрсэн ч хүлээн авах тэнхимээсхамааран бүртгүүлэх боломжтой байдаг. Дэлгэрэнгүйг холбоо барьж тодруулна уу.

Сонгон шалгаруулалтын аргачлал / шалгалтын өдөр

Бичигбаримтынсонгоншалгаруулалт, бичгийншалгалтын сонгон шалгаруулах аргачлал,ярилцлага/шалгалтынөдөргэх мэт ньулс орон, бүснутгаасхамааранхарилцан адилгүй байдаг.

Дэлгэрэнгүй бидэнтэй холбоо барьж тодруулна уу

Сургалтын төлбөр (Эхний жилийн төлбөр)

Элсэнорохүеийнтөлбөр 1-р улирал(Хагасжил) 2-рулирал(Хагасжил)
Өргөдлийн хураамж 
30,000иен
Элсэлтийн хураамж 
100,000иен
Сургалтынтөлбөр 
355,000иен
Сургалтынтөлбөр 
355,000иен

※Дээрхтөлбөрөөсгаднасурахбичгийнзардалшаардлагатай.

※Хичээлийнтөлбөртжил бүрийн эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгийнтөлбөрбагтсанболно

※Дотооджурмындагуубүртгүүлсэнийдарааөргөдлийнхураамж, элсэлтийнхураамжийгбуцаанолгохгүй.

Элсэхийг хүссэн өргөдлийн хуудас, сургалтын танилцуулга эндээс татаж авна уу.
≫/Элсэхийг хүссэн өргөдлийн хуудас, сургалтын танилцуулга /

Сургалтын төлбөр шилжүүлэх

Төлбөрийг шилжүүлэх үедээ элсэн орогчийн нэрээр шилжүүлэг хийнэ үү. (Банкны шилжүүлгийн хураамжийг хувь хүн өөрөө хариуцна.)

Банкнынэр Салбарыннэр Дансны дугаар
СүмитомоМицүибанк Кавасакисалбар Дансны дугаар 
8049665
Мицүбиши UFJ банк Кавасакиэкимаэсалбар Дансны дугаар 
4658441

Дээрхбанкуудынхүлээнавагчийннэр: Хуулийн этгээд болох Фүкабори цогцолбор сургууль

Элсэлтийн бүртгэл

Илүү ихийг суралцахыг хүсэгчидэд

Дэвшин суралцах тэнхимийн талаарх мэдээлэл

Сэдвүүд

News & Events

Гадаад дахь танилцуулга өдөрлөгийн мэдээлэл