Токио, Ёкохама орчмын япон хэлний сургууль, мэргэжлийн коллежид суралцахыг хүсвэл Гадаад хэл, бизнесийн коллежийг сонгоорой
Мэдээ мэдээлэл Information

Бүхтөрлийнматериалтатажавах

Татажавахматериалын жагсаалт

Элсэлтийн удирдамж

Тэнхим- сургалтынтанилцуулга

Бүрдүүлэхбичигбаримт

  • Японхэлнийтэнхим, японхэлсудлалынтэнхим
    (Хувийн анкет, санхүүгийн батлан даах бичиг, амлалтын бичиг, зөвшөөрлийн бичиг)
  • Бизнесийняпонхэлнийтэнхим
    (Хувийн анкет, санхүүгийн батлан даах бичиг, амлалтын бичиг, зөвшөөрлийн бичиг)

Элсэлтийн бүртгэл

Илүү ихийг суралцахыг хүсэгчидэд

Дэвшин суралцах тэнхимийн талаарх мэдээлэл

Сэдвүүд

News & Events

Гадаад дахь танилцуулга өдөрлөгийн мэдээлэл