Токио, Ёкохама орчмын япон хэлний сургууль, мэргэжлийн коллежид суралцахыг хүсвэл Гадаад хэл, бизнесийн коллежийг сонгоорой
Тэнхим・Сургалт Course

ЯПОН ХЭЛНИЙ БОГИНО ХУГАЦААНЫ СУРГАЛТ

Өдөр тутмын энгийн ярианаас эхлээдбизнесийн хүрээндшаардлагатай япон хэл

Өдөр тутмын энгийн ярианаас эхлээд бизнесийн хүрээнд шаардагдах япон хэлний мэдлэгийгэзэмшүүлэх зорилттой.

Хирагана уншиж чадах түвшингээс, ажлын байранд шаардлагатай япон хэлний түвшин хүртэлх өргөн цар хүрээтэйгээр сургалт явуулна. Сургалт эхлэхээс өмнө түвшин тогтоох шалгалт явуулж, аль түвшингийн ангид хичээллэхийг шийддэг.

Мөнбүхтүвшиндтохирсоняпонхэлнийтүвшинтогтоохшалгалтанд(JLPT) бэлддэг.

Ханзашигладаггүйорноосирсэноюутнуудадзориулж анханшатнаасдундшатхүртэлүнэтөлбөргүйханзнысургалтыгдолоохоногт 1 цагявуулдаг.

≫Элсэлтийн удирдамжтай холбоотой мэдээллийг эндээс /Япон улсад оршин сууж буй хүнд/
≫Элсэлтийн удирдамжтай холбоотой мэдээллийг эндээс /Хилийн чанадаас ирж суралцах хүнд/

Сургалтэхлэххугацааболоноршихсуухтөрөл /виз/

Японхэлнийбогинохугацаанысургалтнь 4 дүгээр сар, 7 дугаар сар, 10 дугаар сар, 1 дүгээр сардэхэлдэг. Тусбүройролцоогоор 3 сарынсургалтюм.

Оршинсуухтөрөлнь “Богинохугацаагаароршинсуух”буюу 90 хоногоос дээшЯпон улсад оршин суух боломжтой мөн “Working holiday”визтэй хүмүүст зориулагдсан.

ТүүнчлэнЯпонулсадоршинсуужбуйхүмүүсийнхувьд “Гэр бүлийн виз”, “Байнгын оршин суугч”, “Япон хүний гэр бүл” гэх мэт оршин суух зөвшөөрөлтэй хүмүүсийн хувьд суух боломжтой.

Ангийнтүвшин

Оюутанбүрийнмэдлэгчадварынтүвшиндтохирсоняпонхэлнийболовсрололгохүүднээсанхан шатнаас дээд шат хүртэл нарийн хуваадаг.

Анханшатнытүвшиндэнгийнмэндчилгээнээс эхлэн дээд шатанд японхэлнийтүвшинтогтоохшалгалтын N1 түвшнийхичээл үзэхээс гаднаажилэрхлэхэдтустайбизнесийн японхэлнийяриагсудлахболно.

Хичээллэх ангийн түвшинг сургалт эхлэхээс өмнө түвшин тогтоох шалгалт авч, оюутны түвшинд тохирсон япон хэлний хичээлийг заадаг.

Өдөрлөг

Сургалтынхугацаанаасхамаарандоорхөдөрлөгторолцохболомжтой.

Мөнсургуульдээрхарга хэмжээнээсгаднаКавасакихотодзохионбайгуулагддагөдөрлөгүүдийгч танилцуулдаг.

 • 5 дугаарсар
  Японы нийгмийн харилцаатай танилцах өдөрлөг
 • 7 дугаар сар
  Кавасакихотынолонулсынхамтынажиллагаанынийгэмлэг
  Олонулсынфестиваль
  Кавасаки Дайши Салхин хонхны хот өдөрлөг
 • 8 дугаар сар
  Инаге сүмийн Санно баяр “Микоши буюу Шинто шашны ариун жууз, дамнуурга өргөх”
 • 12 дугаар сар
  Японы нийгмийн харилцаатай танилцах өдөрлөг
 • 1 дүгээр сар
  Шинэжилийнкарүтагийнтэмцээн
 • 2 дугаар сар
  Спорт өдөрлөг

3 сарынсургалт

Сургалтыннэр Хугацаа
Намрынсургалт 2020 оны 10 дугаар сарын 14-ны өдрөөс12 дугаарсарын 24-ны өдөр
Өвлийнсургалт 2021 оны 01дүгээр сарын 06-ны өдрөөс 03 дугаарсарын 18-ны өдөр
Хаврынсургалт 2021 оны 04дүгээр сарын 09-ны өдрөөс 06 дугаарсарын 25-ны өдөр
Зунысургалт 2021 оны 06дугаар сарын 30-ны өдрөөс 09 дүгээрсарын 17-ны өдөр
Сургалтынтөлбөр 200,000иен
Бүртгүүлэхсүүлийнхугацаа Хичээлэхлэхээс 7 хоногийнөмнө

※Шинэтөрлийнкоронавирусыннөлөөнөөсүүдэнтөлөвлөгөөндөөрчлөлторсон.

※Сургалтынтөлбөртсурахбичгийнүнэ, өдөрлөгторолцохүнэбагтаагүйболно.
Сургалтынтөлбөрийгбүртгүүлсэнөдрөөсхойш 1 долоохоногийндотортөлнөүү.

※Хугацаагааүргэлжлүүлэнсуралцахболомжтой. (Оршинсуухтөрөлнь“Богино хугацааны визтэй” хүмүүсээс бусад)

≫Элсэлтийн удирдамжтай холбоотой мэдээллийг эндээс (Япон улсад оршин сууж буй хүнд)
≫Элсэлтийн удирдамжтай холбоотой мэдээллийг эндээс (Хилийн чанадаас ирж суралцах хүнд)

Элсэлтийн бүртгэл

Илүү ихийг суралцахыг хүсэгчидэд

Дэвшин суралцах тэнхимийн талаарх мэдээлэл

Сэдвүүд

News & Events

Гадаад дахь танилцуулга өдөрлөгийн мэдээлэл