Токио, Ёкохама орчмын япон хэлний сургууль, мэргэжлийн коллежид суралцахыг хүсвэл Гадаад хэл, бизнесийн коллежийг сонгоорой
Хувийн мэдээллийг хамгаалах тухай

Хувийн мэдээллийг хамгаалах тухай

Хуулийн этгээд болох Фүкабори цогцолбор сургууль /Цаашид“тус цогцолбор сургууль”гэнэ./ боловсрол болон судалгаа шилжилгээний ажил зэргийн үйл ажиллагааявуулахын зэрэгцээ хувь хүний мэдээллийг чухалчилж, нууцлалыг чандлан сахина.

1. Хувийн мэдээлэл ашиглах зорилго

Хувийн мэдээллийг дараах зорилгоор ашиглана.

  • Цогцолбор сургуулийн үйл ажиллагааны хүрээн дэх танилцуулга материалыг илгээх зэрэг сургуулийн олон нийттэй харилцах харилцаанд
  • Төрөл бүрийн материал хүсэхтэй холбоотойгоорматериал илгээх үед болон утас, имэйлээр авах танилцуулга зэрэгт.
  • Суралцаж байгаа оюутан ажилд орох, дэвшин суралцахад дэмжлэг үзүүлэх үед
  • Үүнээс гадна оюутны амьдрал,дүнгийн мэдэгдэл гэх мэтодоо суралцаж буй оюутнуудад зориулсан цогцолборсургуулийн үйл ажиллагаа, менежментэд.
  • Төгсөгчидийн, төгсөгчидийн холбооны, хандивлагчдын жагсаалт гэх мэт цогцолбор сургуультай хамаарал бүхийхүмүүсийг хянах болон сургуулийн нөхөрлөл ба хамтын ажиллагаанд
  • Төгсөгч, суралцагч оюутнуудын дэвшин суралцах, ажилд орохоор тэнцсэн байгууллагын нэр, улсын шалгалт гэх мэт бүхий л төрлийн шалгалтанд тэнцэгч нарын жагсаалтанд оруулах
  • Үүнээс гаднацогцолбор сургуулийнбизнесийнүйл ажиллагаа, арга хэмжээнд зориулж хамтран ажиллах байгууллагад

2. Хувийн мэдээллийг гуравдагч этгээдэд дамжуулах талаар

Тусцогцолбор сургууль нь таны оруулсан хувийн мэдээллийг гуравдагч этгээдэд шилжүүлэх, түрээслэх, зарах, бусадтай хуваалцахгүй болно.
Гэвч дараах тохиолдолд гуравдагч этгээдэд өгөх магадлалтай.

  • Мэдээлэл дэлгэхтэй холбоотой өөрөө зөвшөөрсөн тохиолдолд
  • Төрийн захиргааны байгууллага, шүүх, цагдаа гэх мэт олон нийттэй харилцах байгууллагаас хуульд заасан эрхийн хүрээнд тодруулга авахыг хүссэн тохиолдолд.
  • Хүний амь нас, бие махбодь, эд хөрөнгийг хамгаалахнэн шаардлагатай үед тухайн хүнээс зөвшөөрөл авах боломжгүй тохиолдолд.

3. Хувийнмэдээллийгдэлгэх, засах, устгах

Тус цогцолбор сургууль нь эзэмшиж буйхувь хүний мэдээллийг дүрэм, журамд нийцүүлэн тухайн хүний өөрийнх нь хүсэлтийн дагуу дэлгэх, засах, устгах боломжтой. Дээрх тохиолдолдтухайнхүнийгтанихболомжтоймэдээлэл (Овог нэр, хаяг, утасныдугаар, төрсөногноо, имэйлхаяггэхмэт) -ээрөөрийгөөбаталгаажуулсныдараа(Ашиглахзорилгынхүрээнд) яаралтайшийдвэрлэхболно.

4. Хувийн мэдээллийг хариуцагч

Өгсөн хувийн мэдээллийг дараах хариуцагч хариуцах болно.
Хуулийн этгээд болох Фүкабори цогцолбор сургуулийнМэдээлэл хяналтын алба

5. Хувийн мэдээллийн аюулгүй байдлыг хянах, тасралтгүй сайжруулах

Хувийн мэдээлэлд зөвшөөрөлгүй нэвтрэх, устгах, хуурамчаар үйлдэх, алдагдахаас урьдчилан сэргийлэх, аюулгүй ажиллагааны арга хэмжээ авах, тэдгээрийг үнэн зөв найдвартай ашиглахын тулд бид аюулгүй ажиллагааны менежментийн тогтолцоо, механизм зэргийг хянаж тогтмол сайжруулж байна.

Элсэлтийн бүртгэл

Илүү ихийг суралцахыг хүсэгчидэд

Дэвшин суралцах тэнхимийн талаарх мэдээлэл

Сэдвүүд

News & Events

Гадаад дахь танилцуулга өдөрлөгийн мэдээлэл