Токио, Ёкохама орчмын япон хэлний сургууль, мэргэжлийн коллежид суралцахыг хүсвэл Гадаад хэл, бизнесийн коллежийг сонгоорой
Тэнхим・Сургалт Course

Бизнесийн японхэлнийтэнхим

Японулсадажилдороход шаардлагатайбизнесийнүг,хэллэгийгсурчэзэмшинэ.

БизнесийняпонхэлнийтэнхимньЯпонулсадболонөөрийннутагтааЯпоны хөрөнгө оруулалттайажахуйннэгжидажиллахсонирхолтойхүмүүстзориулсансургалтыгявуулдагюм.

Ажилд шаардлагатай япон хэл болон соёлыг суралцаж, компьютер дээр ажиллах чадварыг ч давхар эзэмшдэг.

Түүнчлэнхудалдаа, эдийнзасгийнмэдлэгийголжавдаг.

МэдээжяпонхэлнийтүвшинтогтоохшалгалтN1-д тэнцүүлэх үйл ажиллагаанаас эхлээд ажилд ороход хэрэгтэй давуу талыг эзэмшүүлэхийг зорьдог.

≫Элсэлтийн удирдамжтай холбоотой мэдээллийг эндээс үзнэ үү.

Боловсрол соёл спорт шинжлэх ухаан технологийн сайдын магадлан итгэмжлэгдсэн “Мэргэжил, дадлагын мэргэшүүлэх хөтөлбөр”

Бизнесийн япон хэлний тэнхим нь “Мэргэжил, дадлагын мэргэшүүлэх хөтөлбөр” хэлбэрээр магадлан итгэмжлэгдсэн.

“Мэргэжил, дадлагын мэргэшүүлэх хөтөлбөр” гэдэг нь албан байгууллагуудтай хамтран ажиллаж санал бодлоо солилцон нэвтрүүлж, сургалтын хөтөлбөр, практик дадлагыг явуулах хөтөлбөрийгБоловсрол соёл спорт шинжлэх ухаан технологийн сайдмагадлан итгэмжлэхийг хэлдэг.

Тус сургуульд хамгийншинэлэг “бодитмэдлэг, технологи, урчадвар” -ыгсурч, албанбайгууллагуудаднэндаруйшаардлагатайдадал, чадварыгэзэмшихбүрэн боломжтой юм.

Ажилдорохтойхолбоотойдэмжлэг, үйлдвэрийндадлага /интерншип/

Бизнесийн япон хэлний тэнхим нь ангийн багш чиглүүлэн удирдаж, нэг хамт олон, баг болж ажилд ороход дэмжлэг үзүүлдэг.

Албан байгууллагуудынхамгийн сүүлийн үеийнмэдээлэлд дүн шинжилгээ хийхээс эхлээд,ажилд орох хүсэлт (ES),ажлын анкет бөглөх аргачлал, ярилцлаганд бэлтгэх болон элсэн орсон цагаас эхлэн “мэндчилгээ, бизнесийн соёл, дэг”, “үгийн хэрэглээ”, “хувцаслах соёл” гэх мэт бизнес соёлыг суралцана.

Үйлдвэрийн дадлага буюу интерншипд ч оролцох боломжтой учраас тухайн байгууллагын үйл ажиллагааны чиглэл, ажлын төрлийг урьдчилан нарийн мэдэж авч, ажилд орсоны дараа өөрт тохирохгүй байхаас урьдчилан сэргийлэх боломжтой.

Бизнес төсөл,танилцуулгахийхурчадварыг эзэмших

2жилийнсургалтын үр дүндтөгсөлтийндипломбуюутөсөл, танилцуулгабэлдэнхолбогдох байгууллагуудаасирсэн мэргэжилтэнд тайлагнадаг.

Төслийн бизнес санаанаас эхлээд, байршил, анхны өртөг, урсгал зардал, нягтлан бодох бүртгэлээс сурч мэдсэн мэдлэгээ ашиглан орлого, зарлага гэх мэт загваруудыг оюутнууд өөрсдөө тооцоолон бичнэ.

Танилцуулгадээрхэрэглэгдэхслайдыгоюутанөөрөөбэлддэг.

Бизнесийнүгхэллэгмэдээжмэргэжлийнүгхэллэгбүгдяпонхэлдээрявагддаг.

Ажилд ороход шаардлагатай япон хэлнийчадвар төдийгүй хүний өмнө ярих чадвар, илтгэл тавих ур чадварыг эзэмшүүлэхийг зорьдог.

Ажилдороходшаардагдахяпонхэлнийчадварыгэзэмшинэ

Японхэлнийтүвшинтогтоохшалгалтанд(N1) тэнцэх нь бизнесийн салбарт хангалттай бус юм.

Бизнесийняпонхэлнийтэнхим нь “бичих чадвар” “ярианы чадвар” “илэрхийлэх чадвар” гэсэн 3 чадвар дээр үндэслэн японы бизнесийн салбарт шаардлагатай “харилцааны чадвар”-ыг эзэмшүүлэх болно.

Зөв,ойлгомжтойбичихчадвар, ярианычадварыгдээшлүүлэхийнтулдцэвэрдуудлага, өөрийгөө илэрхийлэх ярианыбаялагчадварыгсургуулилна.

Японхэлнийтүвшинтогтоохшалгалт N1 Бүх төрлийн шалгалтанд бэлтгэх

Япон улсад ажилд орохыг хүсвэл, япон хэлний түвшин тогтоох шалгалт N1-ийг заавал өгөх ёстой.

Өндөр хувьтай тэнцдэгээрээ алдартай манай сургуулийн япон хэлний түвшин тогтоох шалгалтанд бэлтгэх ангид эхний жилээс N1 тэнцэхийг зорьж байна.

Түүнчлэн, BJT бизнес япон хэлний түвшингийн тест, нарийн бичгийн зэргийн шалгалт, Японы худалдаа аж үйлдвэрийн нягтлан бодох бүртгэл, бизнесийн баримт бичгийн шалгалт гэсэн ажилд ороход тус болох мэргэшлийн зэргийн шалгалтыг амжилттай өгөхийг зорьж байна.

Эзэмшсэн байх мэргэшлийн төрлүүд

ЯпонхэлнийтүвшинтогтоохшалгалтN1, BJT бизнес япон хэлний түвшин тогтоох шалгалт, харилцааны шалгалт, бизнесийн түвшингийн шалгалт, бизнес албан бичгийн шалгалт, TOEIC、Excel/Word, нягтлан бодох бүртгэлийн шалгалт

Хичээлийнхөтөлбөр

Бүлэг Хичээлийннэрс
Бизнестэйхолбоотой Бизнесийнүндэс
Бизнесэдийнзасгийнхэрэглээ
Бизнесмэдээлэлтехнологийнмэдлэг
Бизнесийналбанбичиг
Бизнесийняриа, дүрэм
Ажилмэргэжлийнзагвар
Нягтланбодохбүртгэлийндадлага
Японхэлтэйхолбоотой Хэлний мэдлэг/ дүрэм
Хэлний мэдлэг/ үгийн сан
Унших дасгал
Япон хэлний илэрхийлэл
Дуудлагындасгал
Бичихтехник
Нийгэм Нийгмийн нөхцөлбайдал
Хэвлэлмэдээллийнмэдлэг
Харилцаа Соёлхоорондын дасан зохицох чадвар
Мэтгэлцээн
Танилцуулга
Илтгэл
Англихэлтэйхолбоотой TOEIC/Бизнесийн англи хэл
Шалгалт ЯпонхэлнийтүвшинтогтоохшалгалтN1 бэлдэх
Нягтлан бодох бүртгэлийн 3 зэрэгт бэлдэх

Хичээлийнхуваарь /2 дахь жил/

ДАВАА МЯГМАР ЛХАГВА ПҮРЭВ БААСАН
1 Ажилд орох бэлтгэл Хэлний мэдлэг/ дүрэм Соёл хоорондын дасан зохицох чадвар Хэлниймэдлэг/ үгийнсан Бизнесмэдээлэлтехнологийн мэдлэг
2 Шалгалтынбэлтгэл Бизнестанилцуулга Соёлхоорондын дасан зохицох чадвар Уншихдасгал Бизнесмэдээлэлтехнологийн мэдлэг
3 Шалгалтынбэлтгэл Бизнесийналбанбичиг Ханзныхичээл Хэвлэлмэдээллийнмэдлэг Нягтлан бодох бүртгэл
4 Бизнесийналбанбичиг Нягтлан бодох бүртгэл
5 Англи маркетинг Бизнесийн эдийн засгийн хэрэглээ
6 Англи хэл Бизнесийнэдийнзасаг Бизнесэдийнзасгийнхэрэглээ

1-р цаг[9:30~10:20] 
2-р цаг[10:30~11:20] 
3-р цаг[11:30~12:20] 
4-р цаг[12:30~13:20]
5-р цаг[13:30~14:20] 
6-р цаг[14:30~15:20]

≫Элсэлтийн удирдамжтай холбоотой мэдээллийг эндээс үзнэ үү.

Элсэлтийн бүртгэл

Илүү ихийг суралцахыг хүсэгчидэд

Дэвшин суралцах тэнхимийн талаарх мэдээлэл

Сэдвүүд

News & Events

Гадаад дахь танилцуулга өдөрлөгийн мэдээлэл