Токио, Ёкохама орчмын япон хэлний сургууль, мэргэжлийн коллежид суралцахыг хүсвэл Гадаад хэл, бизнесийн коллежийг сонгоорой
募集要項 Admissions

Цуцлахявц

Урт хугацааны сургалт (Япон хэлний тэнхим, япон хэл судлалын тэнхим, бизнесийн япон хэлний тэнхим)

Тус сургуульдбүртгүүлэн материалаа өгсөний дараа цуцлах тохиолдолд

Цагаачлалын албанаас “Оршин суух зөвшөөрлийн бичиг” олгосон, олоогүй хамаарахгүй өргөдлийн хураамжийг буцаах олгохгүй.

Цагаачлалыналбанаас“Орших суух зөвшөөрөл” олгосоны дараа элсэлтийн хураамж, сургалтын төлбөр шилжүүлэхийн өмнө цуцлах тохиолдолд

Өргөдлийн хураамжийг буцаан олгохгүй.

Цагаачлалын албанаас “Оршин суух зөвшөөрөл” олгогдон элсэлтийн хураамж, сургалтын төлбөрийг шилжүүлсэний дараа хичээл эхлэхээс өмнө цуцлах тохиолдолд

Ямар ч шалтгаанаасүлхамааранөргөдлийн хураамжхураамж, элсэлтийнхураамжийгбуцаанолгохгүй. Элсэн орохын өмнөх сарын сүүл хүртэл (4 сарын элсэлтийн хувьд 3 сарын сүүл, 10 сарын элсэлтийн хувьд 9 сарын сүүл) хүртэл заасан бүрдүүлэлтийг хийх ёстой. Цагаачлалын албаны “Оршин суух зөвшөөрлийн бичиг”, “сургуулийн элсэн орох урилга” 2-ыг сургууль руу явуулсаны дараа сургалтын төлбөрийг буцаан олгоно.
*Төлбөрийг буцаан олгох үеийн банкны шимтгэлийг элсэгч өөрөө хариуцна.

ОюутнывизээавсаныдарааЯпонулсадочихынөмнөцуцлахтохиолдолд

Ямар ч шалтгаанаасүлхамааранөргөдлийн хураамжхураамж, элсэлтийнхураамжийгбуцаанолгохгүй. Элсэнорохынөмнөхсарынсүүлхүртэл(4 сарын элсэлтийн хувьд 3 сарын сүүл, 10 сарын элсэлтийн хувьд 9 сарын сүүл) хүртэл заасан бүрдүүлэлтийг хийх, оюутны визийг ашиглах боломжгүй болсоныг сургуулийн ажилтан тодруулж чадсан тохиолдолд сургалтын төлбөрийг элсэн орох урилгын оронд буцаан олгоно.
*Хичээлийн төлбөрийг буцаан олгох үеийн банкны шимтгэлийг элсэгч хариуцна.

Японулсынэлчинсайдыняам, консулын газраасвизтатгалзагдсантохиолдолд

Өргөдлийнхураамжбуцаанолгохгүй. Элсэлтийнхураамжболон, сургалтынтөлбөрийгвизолгоогүй талаархтодруулгыгсургуулийнажилтантодруулсаныдараатөлбөрийгбуцаанолгоно. Гэхдээмэдүүлгийн баримтбичиг, агуулганьхуурамчбайснаасүүдэлтэй“Виза” татгалзсантохиолдолдсургалтынтөлбөрийгбуцаанолгохгүй.
*Сургалтын төлбөрийг буцаан олгох үеийн банкны шимтгэлийг элсэгч өөрөө хариуцна.

Хичээлэхлэснийдараацуцлахтохиолдолд

Өргөдлийнтөлбөр, элсэлтийнхураамж, сургалтынтөлбөрийгбуцаанолгохгүй.

Элсэнороххугацааагхойшлуулсантохиолдолд

Нэгэнт төлөгдсөн элсэлтийн хураамж, сургалтынтөлбөрийг зөвхөн элсэн орогч тухайн сурагчийн төлбөрт ашиглах ба бусдын нэр дээр шилжүүлэх боломжгүй.

Богинохугацаанысургалт /Оюутнывизээсбусад/

Бүртгүүлсэнийдараа 1 долоохоногийндотортөлбөрөө шилжүүлээгүйтохиолдолдцуцалсангэжүзнэ. Төлбөрийг шилжүүлсэний дараа хичээл эхлэхийн өмнө цуцлах тохиолдолд 10000 иенийг цуцлалтын шимтгэлд тооцон суутгана. Сургалтэхлэснийдараасургалтынтөлбөрийгбуцаанолгохгүй.
*Төлбөрийг буцаан олгох үеийн банкны шимтгэлийг элсэгч өөрөө хариуцна.

Элсэлтийн бүртгэл

Илүү ихийг суралцахыг хүсэгчидэд

Дэвшин суралцах тэнхимийн талаарх мэдээлэл

Сэдвүүд

News & Events

Гадаад дахь танилцуулга өдөрлөгийн мэдээлэл