วิทยาลัยวิชาชีพด้านภาษาญี่ปุ่นแถว Tokyo Yokohama ต้องมาที่ College of Business and Communication (CBC)
ข้อมูลสถาบัน About CBC

เกี่ยวกับการสอนภาษาญี่ปุ่นของสถาบัน CBC

คลาสเรียนคุณภาพสูงเพื่อพัฒนาทักษะในการสื่อสาร

แค่เพียงรู้ หรือรู้จักคำศัพท์นั้น ไม่สามารถทำให้คุณใช้ภาษาได้ดี

ทางสถาบันคิดว่า เมื่อใดที่คุณสามารถใช้ภาษาออกมาได้ในสถานการณ์ที่จำเป็น เมื่อนั้นจึงจะพูดได้เต็มปากว่า คุณเข้าใจภาษาญี่ปุ่นจริงๆ

ดังนั้น ทางสถาบันจึงให้ความสำคัญกับการใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ไม่ใช่เพื่อตอบคำถามในหนังสือหรือสมุดบันทึกเท่านั้น

การรายงานหน้าชั้นเรียน การทำชิ้นงานร่วมกับกลุ่มเพื่อนพร้อมนำเสนอ การลองส่งจดหมายความคิดเห็นไปทางหนังสือพิมพ์

ที่ CBC เรากำลังพยายามอย่างเต็มที่ ที่จะเน้นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมโดยมีนักเรียนเป็นศูนย์กลาง

มุ่งเน้นการปูพื้นฐาน

เพื่อให้สามารถสื่อสารได้อย่างราบรื่น สิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือ พื้นฐานที่แน่น

ที่ CBC เราให้ความสำคัญกับการที่มีพื้นฐานการเขียนและการพูดภาษาญี่ปุ่นที่ดีและถูกต้อง ทุกๆ วันในชั้นเรียนจึงจะมีการทดสอบ และการให้โจทย์ซ้ำไปซ้ำมา

การทำเช่นนี้ จะทำให้อาจารย์เข้าใจจุดอ่อนของนักเรียนอย่างถ่องแท้ และสามารถแนะนำแนวทางต่อไปให้กับนักเรียนได้

นักเรียนจะมีพื้นฐานที่แน่นได้ ผ่านการเรียนและการทดสอบซ้ำๆไปทีละขั้น ทั้งการสอบย่อยทุกวัน การสอบจบบทและการสอบใหญ่ทุก 3 เดือน

การสร้างห้องเรียนให้เป็นสถานที่ที่เหมาะกับการเรียนรู้

ทางสถาบันคิดว่า การเรียนรู้รายบุคคลก็เป็นเรื่องที่สำคัญ แต่การเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนร่วมห้องจะทำให้ประสิทธิภาพของการเรียนรู้สูงมากขึ้น

การจัดห้องเรียนจึงไม่แบ่งตามเป้าหมาย เชื้อชาติ อายุ เป็นต้น แต่ให้นักเรียนที่มีภูมิหลังที่แตกต่างกัน เรียนรวมกันใน 1 ห้องเรียน

ทางสถาบันไม่ได้มุ่งเน้นเพียงพัฒนาภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น แต่ต้องการให้นักเรียนได้สัมผัสความแตกต่างทางความคิดและวัฒนธรรม ได้แสดงออก ได้เข้าใจซึ่งกันและกัน

ทางสถาบันใช้ระบบโฮมรูม ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ของนักเรียนในห้องเรียน หลังจากที่นักเรียนจบการศึกษาไปแล้ว แม้จะอยู่กันคนละประเทศเพื่อนที่ได้พบที่ CBC แต่ก็ยังคงมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

กิจกรรมนอกห้องเรียนหลากหลายที่จะได้สัมผัสญี่ปุ่นแบบแท้ๆ

เมื่อมาอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้ว ทางสถาบันก็ต้องการให้นักเรียนได้มีโอกาสสัมผัสญี่ปุ่นแบบแท้ๆ อย่างเต็มที่ที่สุด

ในห้องเรียน อาจารย์จะเลือกหัวข้อที่เป็นญี่ปุ่น “ปัจจุบัน” มาใช้ในสื่อการเรียนต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจญี่ปุ่นปัจจุบันได้มากที่สุด

และยังสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวัฒนธรรมต่างๆ อาทิ เทศกาลฤดูร้อน ซูโม่ คาบูกิ เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังพยายามจัดกิจกรรมที่จะสร้างโอกาสให้นักเรียนได้พบและแลกเปลี่ยนกับคนญี่ปุ่น เช่น จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับโรงเรียนประถม มัธยมปลาย มหาวิทยาลัย และคนในท้องถิ่น เชิญวิทยากรชาวญี่ปุ่นมาจัดห้องเรียนพิเศษ จัดกิจกรรมกีฬาสีกับคนญี่ปุ่น เป็นต้น

การสมัครเช้าเรียน

สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติม

แนะนำสาขาสำหรับศึกษาต่อ

Topics

News & Events

ข้อมูลเกี่ยวกับงานสัมมนาในต่างประเทศ