วิทยาลัยวิชาชีพด้านภาษาญี่ปุ่นแถว Tokyo Yokohama ต้องมาที่ College of Business and Communication (CBC)
Courses Course

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ

เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นที่จำเป็นสำหรับการเข้าทำงานในบริษัทญี่ปุ่น

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจนั้น เป็นหลักสูตรสำหรับนักเรียนที่มีเป้าหมายในการทำงานที่ญี่ปุ่น หรือบริษัทญี่ปุ่นในประเทศตัวเอง

เรียนรู้มารยาทที่จำเป็นในการทำงาน เพิ่มพูนความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์ รวมถึงสร้างเสริมทักษะด้านการค้า และเศรษฐกิจ

แน่นอนว่าไม่ใช่เพียงแค่มุ่งเน้นในการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N1 ให้ผ่านเพียงอย่างเดียว แต่ยังเรียนรู้ทักษะต่างๆเพื่อการให้ได้งานในบริษัทญี่ปุ่นอีกด้วย

≫Application Guideline คลิกที่นี่

ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงศึกษาธิการ (หลักสูตรวิชาชีพประยุกต์)

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจของสถาบัน ได้รับการรับรองมาตรฐานเป็น หลักสูตรวิชาชีพประยุกต์

ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือจากภาคธุรกิจต่างๆ โดยจะได้เรียนรู้ทั้งการแสดงความเห็นควบคู่ไปกับการเรียนตามหลักสูตร ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการของญี่ปุ่น

นักเรียนจะได้เรียนรู้ ความรู้ในการปฏิบัติงานจริง เทคโนโลยี และทักษะเฉพาะด้านที่ทันสมัย ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นทักษะที่บริษัทต่างๆต้องการ

การสนับสนุนด้านการหางาน และการฝึกงาน

อาจารย์ประจำชั้น และเจ้าหน้าที่ของสถาบันจะให้ความช่วยเหลือในการหางานของนักเรียนเสมอ

ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการรับสมัครงานต่างๆ แต่ยังมีทั้งการเขียนใบสมัครและประวัติส่วนตัว ฝึกซ้อมการสอบสัมภาษณ์ และมารยาทต่างๆที่จำเป็นเช่น การทักทาย การใช้คำพูด รวมไปถึงการแต่งกายอีกด้วย

เรียนรู้ทักษะการนำเสนอเชิงธุรกิจ

2ผลจากการศึกษาในหลักสูตรครบ 2 ปี ทางสถาบันเชิญบริษัทของญี่ปุ่นจริงๆมาสำหรับงานนำเสนอเชิงธุรกิจของนักเรียนที่จะจบการศึกษา

เริ่มต้นจากแบบร่างของธุรกิจที่มาจากไอเดียของนักเรียน ซึ่งนักเรียนจะได้ทดลองนำความรู้ที่ได้เรียนมา ในการคำนวนรายรับ รายจ่ายและนำเสนอออกมา

แน่นอนว่านักเรียนจะเป็นคนเตรียมสไลท์ สำหรับการนำเสนอเอง
คำศัพท์ด้านธุรกิจ รวมไปถึงศัพท์เทคนิคต่างๆ จะทำการเรียนเป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด

จุดมุ่งหมายของสถาบันไม่เพียงแค่เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นสำหรับการทำงานเท่านั้น แต่ยังมุ่งเน้นทักษะการพูดในที่สาธารณะ และฝึกฝนการนำเสนออีกด้วย

ได้รับความรู้ภาษาญี่ปุ่นที่จำเป็นสำหรับการทำงานในบริษัทญี่ปุ่น

ความรู้ในการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N1 นั้น ไม่เพียงพอต่อการทำธุรกิจ

ในหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจนั้น ประกอบไปด้วยทักษะ 3 ประการได้แก่ ทักษะการเขียน ทักษะการสนทนา และทักษะการถ่ายทอด ซึ่งจะเป็นพื้นฐานของ ทักษะการสื่อสาร ที่จำเป็นอย่างยิ่งในโลกธุรกิจ

นักเรียนจะถูกฝึกฝนเพื่อ ทักษะการเขียนให้เข้าใจง่าย ทักษะการสนทนาในการออกเสียงอย่างถูกต้อง และ ทักษะการถ่ายถอดอย่างมืออาชีพ

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น N1 และการเตรียมสอบอื่นๆ

สำหรับนักเรียนที่ต้องการทำงานต่อในประเทศญี่ปุ่น การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น N1 ให้ผ่าน เป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง

ซึ่งทางสถาบันตั้งเป้าหมายให้นักเรียนทุกคนสามารถสอบผ่าน การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น N1 ให้ได้ในปีแรกของหลักสูตร ซึ่งทางสถาบันมีอัตราการสอบผ่านที่สูงมากมาตลอด

นอกจากนี้ทางสถาบันยังมีเป้าหมายให้นักเรียนสอบผ่านในการสอบอื่นๆ ที่มีผลต่อการสมัครเข้าทำงานด้วย เช่น การสอบวัดความรู้ภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ (BJT) การสอบวัดทักษะการเขียนเอกสารทางธุรกิจ การทำบัญชี และอื่นๆ

ตัวอย่างคุณสมบัติต่างๆ

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น N1 , การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น BJT , แบบทดสอบด้านการสื่อสาร , การสอบวัดระดับความรู้ด้านธุรกิจ , การเขียนเอกสารเชิงธุรกิจ , TOEIC , ทดสอบการใช้งาน Excel/Word , การสอบความรู้ธุรกิจในการทำบัญชี

หลักสูตร

กลุ่มวิชา รายวิชา
ธุรกิจ พื้นฐานธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ทักษะด้าน IT เชิงธุรกิจ
การเขียนเชิงธุรกิจ
การสนทนาและมารยาทเชิงธุรกิจ
การออกแบบอาชีพ
การทำบัญชี
ภาษาญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่นไวยากรณ์
ภาษาญี่ปุ่นคำศัพท์
การอ่าน
การถ่ายทอดด้วยภาษาญี่ปุ่น
การฝึกซ้อมสำเนียงการพูด
ทักษะการเขียน
สังคมทั่วไป เหตุหารณ์ทั่วไป
การรู้เท่าทันสื่อ
การสื่อสาร การปรับตัวในสังคมต่างวัฒนธรรม
การอภิปราย
การนำเสนอ
การพูดสุนทรพจน์
ภาษาอังกฤษ TOEIC / ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
การสอบวัดระดับ การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น N1
การทดสอบความรู้ในการทำบัญชี ระดับ 3

ตารางเรียน (ปีที่2)

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
1 การเตรียมเข้าทำงาน ภาษาญี่ปุ่น / ไวยากรณ์ การปรับตัวในสังคมต่างวัฒนธรรม ภาษาญี่ปุ่น / คำศัพท์ ทักษะด้าน IT เชิงธุรกิจ
2 การสอบวัดระดับ การนำเสนอเชิงธุรกิจ การปรับตัวในสังคมต่างวัฒนธรรม การอ่าน ทักษะด้าน IT เชิงธุรกิจ
3 การสอบวัดระดับ การเขียนเชิงธุรกิจ การสอบคันจิ การรู้เท่าทันสื่อ บัญชี
4 การเขียนเชิงธุรกิจ บัญชี
5 ภาษาอังกฤษ การตลาด เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
6 ภาษาอังกฤษ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

คาบที่ 1[9:30~10:20] 
คาบที่ 2[10:30~11:20] 
คาบที่ 3[11:30~12:20] 
คาบที่ 4[12:30~13:20]
คาบที่ 5[13:30~14:20] 
คาบที่ 6[14:30~15:20]

≫Application Guideline คลิกที่นี่

การสมัครเช้าเรียน

สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติม

แนะนำสาขาสำหรับศึกษาต่อ

Topics

News & Events

ข้อมูลเกี่ยวกับงานสัมมนาในต่างประเทศ