วิทยาลัยวิชาชีพด้านภาษาญี่ปุ่นแถว Tokyo Yokohama ต้องมาที่ College of Business and Communication (CBC)
Admissions Admissions

นโยบายเกี่ยวกับการยกเลิกการเรียน

คอร์สเรียนระยะยาว (หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น . หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นขั้นสูง . หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ)

ในกรณีที่ขอยกเลิกการเรียนหลังยื่นเอกสารการสมัครแล้ว

ไม่ว่าผลของ [สถานภาพการพำนัก] จะออกมาผ่าน หรือไม่ผ่าน จะไม่มีการคืนค่าสมัคร

ในกรณีที่ผล [สถานภาพการพำนัก] จากกองตรวจคนเข้าเมืองออกแล้ว ขอยกเลิกก่อนจ่ายค่าแรกเข้าและค่าเล่าเรียน

ไม่มีการคืนค่าสมัคร

ในกรณีที่ผล [สถานภาพการพำนัก] จากกองตรวจคนเข้าเมืองออกแล้ว ขอยกเลิกหลังจ่ายค่าแรกเข้าและค่าเล่าเรียน

ในส่วนของค่าสมัครและค่าแรกเข้าจะไม่มีการคืนเงินไม่ว่าในกรณีใดๆ
ส่วนค่าเล่าเรียนนั้นจะทำการคืนเมื่อแจ้งยกเลิกภายในสิ้นเดือน ของเดือนก่อนการเข้าเรียน (ในกรณีภาคเรียนเดือนเมษายน จะต้องแจ้งภายในสิ้นเดือนมีนาคม ส่วนภาคเรียนตุลาคม จะต้องแจ้งภายในสิ้นเดือนกันยายน)และทำการส่งคืนใบรับรองสถานภาพการพำนักกับหนังสือรับรองการเข้าเรียน
*ผู้สมัครจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโอนเงินคืน

ในกรณีที่ยกเลิกหลังจากได้รับวีซ่านักเรียนเรียบร้อยแล้ว

ในส่วนของค่าสมัครและค่าแรกเข้าจะไม่มีการคืนเงินไม่ว่าในกรณีใดๆ
ส่วนค่าเล่าเรียนนั้นจะทำการคืนเมื่อแจ้งยกเลิกภายในสิ้นเดือน ของเดือนก่อนการเข้าเรียน (ในกรณีภาคเรียนเดือนเมษายน จะต้องแจ้งภายในสิ้นเดือนมีนาคม ส่วนภาคเรียนตุลาคม จะต้องแจ้งภายในสิ้นเดือนกันยายน) และได้รับการตรวจสอบเรียบร้อยว่าไม่ได้มีการใช้วีซ่านั้น โดยนักเรียนต้องส่งใบรับรองการเข้าเรียนคืน
*ผู้สมัครจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโอนเงินคืน

ในกรณีที่ถูกปฏิเสธการออกวีซ่าจากสถานเอกอัคราชทูตญี่ปุ่น

ค่าสมัครจะไม่มีการคืน ส่วนค่าแรกเข้าและค่าเล่าเรียนจะคืนทั้งหมด ในกรณีที่ได้รับการตรวจสอบจากสถาบันแล้ว ว่าวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูตจริง
ทั้งนี้จะไม่มีการคืนเงินในกรณีที่ตรวจสอบแล้วพบว่าเอกสารการสมัครหรือเนื้อหาต่างๆเป็นเท็จ
*ผู้สมัครจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโอนเงินคืน

ในกรณีที่ยกเลิกหลังคลาสเรียนเริ่มไปแล้ว

จะไม่มีการคืนทั้ง ค่าสมัคร ค่าแรกเข้า และค่าเล่าเรียน

ในกรณีที่เลื่อนช่วงเวลาการเข้าเรียน

ค่าแรกเข้าและค่าเล่าเรียนที่จ่ายมา สามารถเลื่อนไปใช้ในช่วงเวลาที่ผู้สมัครขอเลื่อนไปเรียนได้

คอร์สเรียนระยะสั้น (วีซ่าอื่นๆนอกเหนือไปจากวีซ่านักเรียน)

ในกรณีที่ไม่มีการโอนเงินภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์หลังทำการสมัคร จะนับว่าเป็นการยกเลิก
ในกรณีที่โอนเงินเรียบร้อยแล้ว ทำการยกเลิกก่อนคลาสเรียนเริ่ม จะมีค่ายกเลิก 10,000 เยน
ส่วนในกรณีที่เริ่มคลาสเรียนไปแล้วจะไม่มีการคืนเงิน
*ผู้สมัครจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโอนเงินคืน

การสมัครเช้าเรียน

สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติม

แนะนำสาขาสำหรับศึกษาต่อ

Topics

News & Events

ข้อมูลเกี่ยวกับงานสัมมนาในต่างประเทศ