HOME > ภาควิชาภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตร 1 ปี)

ภาควิชาภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตร 1 ปี)

การเขียนอ่านฮิรางานะเพื่อการศึกษาต่อระดับสูง

ภาควิชาภาษาญี่ปุ่นมีการเรียนการสอนที่ฝึกทักษะครบทั้ง 4 ด้าน (การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน) ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับที่สามารถนำไปใช้ได้จริง หลังจากเรียนภาษาญี่ปุ่นแล้ว 1 ปี สามารถเข้าเรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระดับสูงเพื่อต่อยอดสู่การเรียนภาษาญี่ปุ่นในระดับมหาวิทยาลัยหรือปริญญาโทได้

วิชาเลือกตามวัตถุประสงค์

โรงเรียนมีวิชาเลือกให้นักเรียนสามารถเลือกเรียนวิชาที่เหมาะสมตรงกับเป้าหมาย เช่น การสอบ EJU, การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N1 , N2 อีกทั้งยังมีวิชาเลือก “เรียนภาษาญี่ปุ่นจากเพลง” “ทำละคร” ให้เลือกเรียนอีกด้วย

ระดับชั้นเรียน

โรงเรียนแบ่งระดับการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับต้นถึงระดับสูงเป็น 8 ระดับ ก่อนจะเริ่มหลักสูตรจะมีการสอบวัดระดับเพื่อเลือกชั้นเรียนให้เหมาะสมตามระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นของนักเรียน

การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น คอร์สติวฟรีก่อนสอบ

โรงเรียนมีคอร์สติวเข้มก่อนสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นจริง 4 ครั้ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

คอร์สเรียนคันจิพิเศษ

เป็นคอร์สสำหรับนักเรียนที่ไม่ได้มาจากประเทศที่ใช้ตัวอักษรคันจิ เรียน 1 คาบต่อ 1สัปดาห์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาภาคบังคับอย่างน้อย 12 ปีในประเทศของตนเอง

กำหนดการเปิดภาคเรียนและรับสมัคร

ภาคการศึกษา วันเปิดภาคการศึกษา ช่วงเวลารับสมัคร (กรณีนักเรียนที่ต้องขอวีซ่า)
นักเรียนเดือนเมษายน ช่วงต้นเดือนเมษายน จากช่วงต้นเดือนสิงหาคมจนถึงกลางเดือนธันวาคม
นักเรียนเดือนตุลาคม ช่วงต้นเดือนตุลาคม จากช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ถึงปลายเดือนมิถุนายน

ค่าเล่าเรียน

ค่าใช้จ่ายแต่ละภาคการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 (ครึ่งปี) ภาคการศึกษาที่ 2 (ครึ่งปี)
ค่าสมัคร 30,000 เยน
ค่าแรกเข้า 100,000 เยน
ค่าเล่าเรียน 350,000 เยน ค่าเล่าเรียน 350,000 เยน

*ค่าใช้จ่ายข้างต้นไม่รวมค่าหนังสือเรียน
ติดต่อสอบถาม สมัครเรียนได้ที่
เบอร์โทรศัพท์ + 81-44-244-3200

ページの先頭へ戻る